Agri Kirke


Sognevejen 2, Agri, 8420 Knebel
Kirken er åben hver dag fra kl. 8-18.
Kirken kan dog være lukket pga. kirkelige handlinger.

>> Læs mere

Agri Kirke

100 meter over havets overflade i udkanten af Mols Bjerge ligger Agri Kirke, som er en middelalderkirke fra slutningen af 1100-tallet. Kirken bestod oprindeligt af et romansk kor og skib, opført i rå kampesten, som endnu kan anes under kalken. Sidenhen blev der føjet en gotisk vest-forlængelse til, ligesom koret blev forsynet med ét og skibet med tre krydshvælv. Disse hvælv giver rummet en helt specielt fin akustik.

Kirken hørte, indtil reformationen i 1536 under Aarhus Domkapitel, og den blev betjent af kannikerne herfra.

Navnet AGRI er latin og betyder et afgrænset stykke jord – og blev siden til det danske ord: ager. Midt i landsbyen Agri ligger én af Danmarks højst beliggende søer. Det lille stenhus, der ligger ved søens bred, husede engang agri-boernes brandsprøjte.

Se mere om Agri landsby her: https://da.wikipedia.org/wiki/Agri

Den tilhørende Agri præstegård stammer fra slutningen af 1600-tallet. De to oprindelige staldlænger i bindingsværk var stalde i det landbrug, som dengang var præsternes levebrød. De blev i 1026 revet ned på grund af, at de var i for ringe stand. De jorder, der tilhørte præstegården, er for en stor dels vedkommende solgt fra hovedsageligt til fordel for et mere sammenhængende naturareal i Nationalpark Mols Bjerge. Handelen fandt sted i begyndelsen af 2020.

På gårdspladsen står der to lindetræer. Oprindeligt var der tre, som blev plantet til minde om tre brøndgravere, der omkom under brøndgravning.

På kirkens nordside findes der en nedgang til et gravkapel, som tilhørte præsten, Jens Pedersen Hadsteens. Og på kirkens sydside kan man gennem det lille tilgitrede vindue i soklen ane endnu et gravkapel. Kisterne fra disse gravkapeller er i dag nedsat på kirkegården.

Våbenhuset

Under grenene fra et gevaldigt stort asketræ kommer man ind i våbenhuset, der stammer fra 1700-tallet. Det blev opført som gravkapel for familien Hanson til Lyngsbækgård, men omkring 1830 blev det taget i brug som våbenhus.

I våbenhuset hænger der fem gravtræer i eg. De er fra 1600-tallet og har tidligere været nedlagt i gulvet i kirken som gravsten. Før våbenhuset blev taget i brug, var der indgang til kirken gennem det sengotiske tårn med det svajede, blytækkede pyramidespir.

Kirkens indre

Alterbordet i koret er bygget i munkesten og stammer formentlig fra 1300-tallet. Man kan ane, at det står skævt både i forhold til midten af kirken og i forhold til alterskranken. Altertavlen er fra 1689 og bærer på bagsiden inskriptionen: Anno 1689 den 25.jvnii ferdig gjort af Peder Jensøn her vdi Agri. Det lille billede nederst i altertavlen skildrer Skærtorsdag aften og menes at være originalt. Dette billede har dannet udgangspunkt for farvesætningen i kirken, rødt, gråt og blåt, stafferet med bladguld. Det store billede er fra 1871 og skildrer den opstandne Kristus, der påskedag om aftenen brød brødet for de to disciple, der var på vej til Emmaus.

I korbuen står den romanske døbefont af granit med tovstav på kanten.

Prædikestolen er placeret i skibet med de tre krydshvælv. Stolen er skåret af samme Peder Jensøn fra Agri, som også har skåret altertavlen. Prædikestolen er formentlig lavet i samme år, nemlig 1689. Den er i fire fag og har de samme snoede søjler som altertavlen og som epitafiet overfor. Under prædikestolen står en degnestol, udskåret med arkader.

Den blændede kirkedør på nordvæggen er den gamle kvindedør.

Det smukke kirkeskib er en fregat, der bærer navnet SKJOLD. Det er skåret i 1881 af tre mænd fra sognet.

Det smukke og velklingende orgel er bygget i 1981 af Bruno Christensen. Det har 8 stemmer, fordelt over to manualer og et pedal.

Det musikalske liv

Agri kirke bruges ofte til kirkekoncerter. De 7 sogne, to pastorater, på Mols og Helgenæs er fælles om de 7 kirkers organister og kor, som ofte laver koncerter i kirkerne. Hertil kommer, at der også hentes solister og andre kor ind til kirkekoncerter, ligesom der afholdes nogle koncerter under konceptet ”I Djurs i Mols” specielt i Agri kirke.

Kirkegården

Agri kirkegård er smukt beliggende omkring kirken og ved kanten af Nationalpark Mols Bjerge. Der findes en del historiske gravsten på kirkegården. På hjemmesiden: dk.gravsten https://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Agri.php findes der beskrivelser og billeder af mange af de gravsten, der står på kirkegården ligesom websiden dk.gravsted registrerer gravsteder for kendte personer. For Agri kirkegårds vedkommende drejer det sig om forfatter, arkæolog, rigsantikvar og professor Peter Vilhelm Glob https://www.gravsted.dk/person.php?navn=pvglob og journalist, redaktør, forfatter og højskoleforstander Poul Erik Søe. https://www.gravsted.dk/person.php?navn=pouleriksoee


Tekst sammenskrevet og redigeret af Elsa Holmer marts 2020 på baggrund af kirkens brochure med tekst af tidligere sognepræst Betty Højgaard og kilder på nettet.

Yderligere information findes i kirkens brochure, som man finder i våbenhuset. Pris kr. 10,00.

Ønsker man at se flere fotos af kirkens ydre og indre, henvises til: http://danmarks-største-kirkegalleri.dk


Fotos

Skib set mod alteret
Kirkens orgel fra 1981 bygget af Bruno Christensen. Det har otte stemmer fordelt over to manaler og et pedal
Alterbord, opført i munkesten. Det står lidt skævt i forhold til kirkens midte og alterskranken
Kirkeskib skænket i 1881 af tre mænd fra sognet
Epitafiet skåret i eg over præsten Jens Pedersen Hadsteen død 1705. Øverst står han med sine to hustruer med hvem han fik tilsammen ti børn. Heraf var de seks tvillinger.

>> Find vej

Fotos: Claes Hvidbak